RODO

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

TREŚĆ AKTU PRAWNEGO

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem rodo@scm-elamed.pl

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny w stosunku do Pacjenta
realizowany jest przez Centrum Medyczne poprzez:

  1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: www.scm-elamed.pl
  2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie, tj. na korytarzu głównym, przy głównym wejściu, adres ul. Leszczyńskiej 20, 93-347 Łódź
  3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Specjalistyczne Centrum Medyczne ELAMED., adres ul. Leszczyńskiej 20, 93-347 Łódź

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Specjalistyczne Centrum Medyczne ELAMED ul. Stanisławy Leszczyńskiej 20, 93-347 Łódź (dalej jako „ADO”).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 • w siedzibie ADO pod adresem: Leszczyńskiej 20; 93-347 Łódź
 • pod adresem mailowym ADO: rodo@scm-elamed.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Do celów tych w szczególności należy:

 • profilaktyka zdrowotna,
 • diagnoza medyczna i leczenie,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej,
 • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
 • zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:
 • 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 • oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
 • 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
 • 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • ADO,
 • inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej ADO (www.scm-elamed.pl), w siedzibie ADO, w Rejestracji ADO oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content